શ્રી ભગવતી સ્તુતી

                     આજે શ્રાવણ સુદ આઠમ        

       

   આજે દુર્ગા અષ્ટમી. જગતજનની મા ને વંદન

યા દેવી સર્વભુતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ      

 વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા
વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા
દુર્બુદ્ધિને દુર કરી સદ બુદ્ધિ આપો
મામ પાહિ ૐ ભગવતી ! ભવદુઃખ કાપો

ભૂલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાની
સૂઝે નહિ લગીર કોઈ દિશા જવાની
ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો
મામ પાહિ ૐ ભગવતી ! ભવદુઃખ કાપો

આ રંકને ઉગરવા નથી કોઈ આરો
જન્માન્ધ છું જનની હું ગ્રહી બાંહ્ય તારો
ના શું સુણો ભગવતી ! શિશુના વિલાપો
મામ પાહિ ૐ ભગવતી ! ભવદુઃખ કાપો Continue reading