નંદ મહોત્સવ

                  આજે શ્રાવણ વદ નોમ [નંદ મહોત્સવ]

આજનો સુવિચાર:- શબ્દકોષમાં ‘મા’નો શબ્દાર્થ મળશે પરંતુ ‘મા’નો ખરો તો ભાવાર્થ હૃદયકોષમાં જ મળશે.         

      કૃષ્ણનું નામ આવતાં જ એક નટખટ ચારિત્ર્યનું ચિત્ર નજર સમક્ષ ખડું થાય છે અને કેમ ન દેખાય ? કૃષ્ણ નામે જ નટખટ છે. કૃષ્ણાવતારમાં પ્રભુ ખુદ તો નાચે છે અને સૌને નચાવે છે. ગોકુળની પ્રજાને કંસનાં અત્યાચારથી બચાવવા કૃષ્ણે બાળલીલા કરી હતી. અને પાંડવોને કૌરવોનાં અન્યાય સામે વિરોધ ઉઠાવવા ગીતા ઉપદેશ આપ્યો.. એટલે તો કહેવાય છે કે પ્રભુ કૃષ્ણાવતારમાં નાચતાં જાય છે નચાવતાં જાય છે અને ઉપદેશ આપતાં જાય છે.

 

છોટી છોટી ગૈયા છોટે છોટે ગ્વાલ
છોટો સો મેરો મદન ગોપાલ

આગે આગે ગૈયા પીછે પીછે ગ્વાલ
બીચમેં મેરો મદન ગોપાલ ………..છોટી છોટી

કારી કારી ગૈયા ગોરે ગોરે ગ્વાલ
શ્યામવરણ મેરો મદન ગોપાલ ……છોટી છોટી

ઘાસ ખાયે ગૈયા દૂધ પીયે ગ્વાલ
માખન ખાયે મેરો મદન ગોપાલ …છોટી છોટી

છોટી છોટી લકુટી છોટે છોટે હાથ
બંસી બજાવે મેરો મદન ગોપાલ…..છોટી છોટી

છોટી છોટી સખીયાઁ મધુબન બાગ
રાસ રચાયે મેરો મદન ગોપાલ ……છોટી છોટી

Continue reading