સાહેલી સ્પે.

                        આજે ભાદરવા સુદ ત્રીજ

      આજનો સુવિચાર:- મહત્વના બનવું તે સારું છે પણ સારા બનવું તે વધુ મહત્વનું છે.

                 શ..શ…શ………………આજે સાહેલી સ્પે..

Continue reading