અંક જોડકણા

                આજે માગશર સુદ એકમ

આજનો સુવિચાર:- જેણે પોતાના મનને જીત્યું નથી તે પોતે પોતાના પ્રત્યે શત્રુની જેમ વર્તે છે.      -ગીતાજી [6 અધ્યાય- 6 શ્લોક]

     1                                                                      6

એકડે એક                                                      છગડે છ
પાપડ શેક                                                   ભણવામાં ઢ
પાપડ કાચો                                             ઢ એટલે ઢગલો
દાખલો સાચો                                         ધોળો ધબ બગલો

       2                                                                     7

બગડે બે                                                          સાતડે સાત
રામનામ લે                                                 સાચી કરો વાત
રામનામ કેવું ?                                            વાતે થાય વડાં
સુખ આપે એવું.                                            ઘીના ભરો ઘડાં

      3                                                                     8

ત્રગડે ત્રણ                                                     આઠડે આઠ
રોટલી વણ                                                   વાંચશો પાઠ
વાટકા ગણ                                                 પાઠ છે સહેલા
ઝટપટ ભણ                                                 ઊઠજો વહેલા.

                                                                        9

ચોગડે ચાર                                                  નવડે નવ,
કરજો વિચાર                                              માટલીમાં જવ
કોઠીએ જાર                                                જવ ગયાં સડી,
હિંમત ન હાર                                              ડોસી ખૂબ રડી.

        5                                                                     10

પાંચડે પાંચ                                                     એકડે મીંડે દસ
ચકલીની ચાંચ                                                હવે થયું બસ,
ચકલી ઊડી                                                    ઈલા મોડી જાગી,
હોડી ડૂબી.                                                       ‘બસ’ ગઈ ભાગી.

                           

                                 ૐ નમઃ શિવાય

One comment on “અંક જોડકણા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s