હાલરડું

                    આજે માગશર સુદ નોમ

આજનો સુવિચાર:- MOTHER IS THE NAME FOR GOD IN THE LIPS AND HEARTS OF LITTLE CHILDREN.

હેલ્થ ટીપ્સ:- હળદર અને આમળાંનું ચૂર્ણ એક ચમચી ભેગાં કરી રોજ લેવાથી ડાયાબિટીસ મટે છે.

 

સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો 

સ્વર: ફાલ્ગુની શેઠતમે મારા દેવનાં દીધેલ છો
તમે મારા દેવનાં દીધેલ છો
આવ્યાં ત્યારે અમર થઈને રો’

 

તમે મારા માંગી લીધેલ છો
તમે મારા માંગી લીધેલ છો
આવ્યાં ત્યારે અમર થઈને રો’

મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીને જઈ જઢાવું ફૂલ [2]
મા’દેવજી પ્રસન્ન થયા ત્યારે આવ્યા અણમૂલ
તમે મારું નગદ નાણું છો
આવ્યા ત્યારે અમર થઈને રો’
–તમે મારા દેવનાં

હનુમાન જાઉં ઉતાવળી ને જઈ ચઢાવું તેલ
હનુમાનજી પ્રસન્ન થયાત્યારે ઘોડિયા બાંધિયા ઘેર
તમે મારું નગદ નાણું છો
આવ્યા ત્યારે અમર થઈને રો’
—તમે મારા દેવનાં

                                 ૐ નમઃ શિવાય