જીવી લે તું

                        આજે માગશર સુદ દસમ

આજનો સુવિચાર:- ચપળ રહી ધીરજ કેળવતા આગળ વધો .—શિવાનંદ સ્વામી

હેલ્થ ટીપ્સ:- મરીનું ચૂર્ણ ઘી અને સાકરમાં લેવાથી ચક્કર આવતાં બંધ થાય છે.

જીવન મળ્યું છે, જીવી લે તું
જીંદગીનો સથવારો ગોતી લે તું
રસ્તામાં મળેલાં રાહબરને જાણી લે તું
પહેલી મુલાકાત અને છૂટવાની પળો મ્હાણી લે
તું જૂની યાદોને,
નવી મુલાકાતોને,
જીંદગીની પળોમાં ઢાળી દે તું

અનુભવની કિતાબ ખોલી દે તું
મહત્તાના બે શબ્દો બોલી દે તું,                                                પૂજા                                         ઈશ
બસ આમ જ લોકો માટે લળી લે તું,
ક્યાંક મિલનસાર
ક્યાંક સથવારો
આમ જ સાથી બની વિતાવી દે તું.

બાલ્યાવસ્થાની મોજ લઈ લે તું
જુવાનીની દોટ મૂકી દે તું
ઘડપણની શાખ જાણી લે તું
ક્યારેક હતાં ભેગાં
ક્યારેક થયા જુદા,
લોકોની આની જાની સહી લે તું

ઊંચાઈના શિખરે ચઢી જા તું
નિરાશાની પળોને ટાળી દે તું
કંટાળાની પળોને ટાળી દે તું                                                     સ્વામીજી
ક્યાંક મહત્તા,
ક્યાંક ઓછપ.
ચડતીએ પડતીની સ્થિતી સાંખી લે તું,
જીવન મળ્યું છે, જીવી લે તું

:- જાગૃતિ કડકિઆ -:

ૐ નમઃ શિવાય