યોગેશ, મારો ભઈ

                      આજે માગશર વદ એકમ

આજનો સુવિચાર:- જીવન એક આરસી જેવું છે. તેના તરફ મલકશો તો મોહક લાગશે, તેની સામે ઘૂરકશો તો તે બેડોળ લાગશે. –એડવિંગ ફોલિપ

હેલ્થ ટીપ્સ:- ફુદીનાનો અને તુલસીનો ઉકાળો પીવાથી ઝીણો તાવ મટે છે.

હું અને મારો ભઈ યોગેશ

તમને કરું શું હું અર્પણ મારા ભઈ !
તમે ખુદ તો છો સમૃદ્ધ મારા ભઈ !

પ્રથમ બનાવ બન્યો કાર્લસ્ટ્ડ્માં મારા ભઈ !
ઉત્તમ માતપિતાનું મળ્યું પારિતોષક મારા ભઈ !

કહેવાયો અજિતા યોગેશનો દિવસ મારા ભઈ !
હર્ષનાં આંસુ છલકાઈ સરી પડ્યાં મારા ભઈ !

હોત જો હાજર આપણાં માત પિતા મારા ભઈ !
ફૂલી હોત ગજ ગજ એમની છાતી મારા ભઈ !

ષષ્ટિપૂર્તિ પૂરી કરી આજે તમે મારા ભઈ !
કરો વધુ ને વધુ તમે પ્રગતિ મારા ભઈ !

શુભેચ્છા રૂપી પુષ્પગુચ્છ સ્વીકારો મારા ભઈ !
જનમદિનની તમને હો મુબારકબાદી મારા ભઈ !

નાના બેન બનેવીની તમને શુભેચ્છઓ મારા ભઈ !

My Son Tapan says for his MAMA YOGESH

I would like to share with everyone an achievement that TWO of our MAIN MEMEBERS of SDP has recently achieved.

SDP means SATYAVIS DASHA PORAVAD GYATI

On July 23, 2006, Mr. Yogesh Shah and Mrs. Ajita Shah achieved the Prestigious Award that a Parent can achieve in their life time “PARENTS OF THE YEAR AWARD”

New Jersey Parents Foundation Presented “NEW JERSEY PARENTS OF THE YEAR 2006” to Mr. & Mrs. Yogesh Shah on recognition of their outstanding dedication and sacrifices as parents. Borough of Carlstadt have also proudly declared AUGUST 21, 2006 to be & forever known as YOGESH & AJITA SHAH DAY in Borough of Carlstadt, New Jersey .

I and My whole KADAKIA family would like to Heartily Congratulate them on their Outstanding Achievement.

“WAY TO GO MAMA& MAMI”

I am sure the whole SDP Association in India and USA will be proud of both of you.

Love,

TAPAN, SHEETAL, ISH & RICHA

                                      ૐ નમઃ શિવાય