રાવજી પટેલનો ટહુકો

                         આજે માગશર વદ ત્રીજ

આજનો સુવિચાર:- મેળવીએ નીતિથી, વાપરીએ રીતિથી, રહીયે પ્રીતિથી તો બચીશું દુર્ગતિથી.

હેલ્થ ટીપ્સ:- તાજી મોળી છાશ પીવાથી મોંના ચાંદા મટે છે.

સાંભળો રાવજી પટેલનો ટહુકો હરીહરનનાં સ્વરે

[odeo=http://odeo.com/audio/3171433/view]

તમે રે તિલક રાજારામનાં
અમે વગડાનાં ચંદનકાષ્ટ રે
તમારી મશે ના અમે સૂઈયા
કેવાં કેવાં દખ સાજણ તમે રે સહ્યા
કહોને સાજણ દખ કેવા સહ્યા

તમે રે ઉંચેરા ઘરનાં ટોડલાં
અમે લજવાતી પાછલી રવેશ રે
તમારી મશે ના અમે સૂઈયા
કેવાં કેવાં દખ સાજણ તમે રે સહ્યા
કહો ને સાજણ દખ કેવા સહ્યા

તમે રે અક્ષર થઈને ઉકલ્યા
અમે પડતલ મુંઝાશ ઝીણી છિપણી
તમારી મશે ના અમે સૂઈયા
કેવાં કેવાં દખ સાજણ તમે રે સહ્યા
કહો ને સાજણ દખ કેવાં સહ્યા

                                                     ૐ નમઃ શિવાય