હમકો મનકી શક્તિ દેના

આજે પોષ વદ ચોથ

આજનો સુવિચાર:-કોઇપણ કાર્ય માટે સ્વાધીનતા હોવી જરૂરી છે.

હેલ્થ ટીપ્સ:- જ્યારે થાક વરતાય ત્યારે નાની ગોળની કાંકરી ખાવાથી થાક ઉતરી જાય છે.

મારા સાત વર્ષના પૌત્ર ઈશે આ પ્રાર્થના ગાઈ છે.
[odeo=http://odeo.com/audio/5376063/view]
હમકો મનકી શક્તિ દેના, મન વિજય કરે
દૂસરોંકી જયસે પહેલે ખૂદકો જય કરેં

ભેદભાવ અપને દિલસે સાફ કર સકે
દોસ્તોસે ભૂલ હો તો માફ કર સકે
જૂઠસે બચેં રહે, સચકા દમ ભરેં
દૂસરોંકી જયસે પહેલેં ખૂદકો જય કરેં

મુશ્કીલેં પડે તો હમ પે, ઈતના કર્મ કર
સાથ હૈં તો ધર્મકા ચલેં તો ધર્મ પર
ખુદ પે હોંસલા રહે બદીસે ના ડરેં
દૂસરોંકી જયસે પહેલે ખૂદકોં જય કરેં

                         ૐ નમઃ શિવાય