જીવનમાં…..

            આજે ફાગણ વદ એકાદશી

આજનો સુવિચાર:-માણસ પોતે જ પોતાનો મિત્ર છે ને પોતાનો શત્રુ પણ છે, શું થવું તે તેણે નક્કી કરવાનું છે.

હેલ્થ ટીપ્સ:-મેથીનાં દાણા રાતનાં પલાડી સવારે ચાવીને ખાવાથી ડાયાબીટીસમાં ફરક પડે છે.

જીવનમાં………………

ખાવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ગમ   છે.

ગળવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   અપમાન   છે.

પચાવવા   જેવી   ચીજ   હોય  તો   બુદ્ધિ     છે.

પીવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ક્રોધ   છે.

આપવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ધન   છે.

લેવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   જ્ઞાન    છે.

જીતવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   પ્રેમ   છે.

હારવા   જેવી    ચીજ   હોય   તો   અભિમાન   છે.

દેખાડવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   દયા    છે.

સાંભળવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ગુણ   છે.

બોલવા    જેવી    ચીજ   હોય   તો   સત્ય   છે.

ભૂલવા     જેવી    ચીજ   હોય   તો    ભૂતકાળ   છે.

સુધારવા જેવી    ચીજ   હોય   તો    વર્તમાન   છે.

વિચારવા જેવી   ચીજ    હોય   તો    ભવિષ્ય    છે.

    

       ૐ નમઃ શિવાય