મારા સાથિયાનો ચોથો ખૂણો – રિચા

                   આજે જેઠ સુદ ચૌદસ

આજનો સુવિચાર:- રડવું હોય તો…ખભો તો કોઈનો’ય મળે પણ…. ખોળો તો ખલકમાં માત્ર માનો જ મળે…

હેલ્થ ટીપ્સ:- કેરીની ગોટલીને પથ્થર પર ઘસીને ચોપડવાથી મોંઢા પરના ડાઘા ઓછા થાય છે.

[rockyou id=75145433&w=426&h=320]

તુમ જીઓ હજારો સાલ
સાલકે દિન હો પચાસ હજાર

રિચા જીવનમાં ખૂબ પ્રગતિ કરો.

                           ૐ નમઃ શિવાય