બાળ ગીતો

                   આજે શ્રાવણ વદ ચોથ [સંકષ્ટી ચોથ]

આજનો સુવિચાર:- પ્રાર્થના ઈશ્વરને બદલતી નથી, પણ જે પ્રાર્થે છે એ માણસને બદલે છે.

                                                                                                સોરેન કિર્કગાર્ડ

હેલ્થ ટીપ્સ:- ઉલટી જેવું લાગતું હોય ત્યારે જીરૂ ચાવીને ખાવું.

બાળ ગીત

ધપ્પાં ધપ્પા

ધપ્પા ધપ્પી, ધપ્પં ધપ્પા
રાત-દિવસ હું મારૂં ગપ્પાં

ઘરમાં અમે ઘર ઘર રમીએ
રમીએ અમે મમ્મી-પપ્પા.

સા-રે-ગ-મ-પ-ધ-ની-સા
અલકા, અનિલ, કિરણ, કૃપા

ગમે મને નહીં લપ્પં લપ્પા
ધપ્પા ધપ્પી, ધપ્પં ધપ્પા.

આસું…………આ શું?

પહાડમાંથી ઝરણાં
ધરતીમાંથી તરણાં

મમ્મી સહેજ વઢે ત્યાંતો-
પપ્પા સહેજ લઢે ત્યાંતો-

આંખમાંથી દોડી જાય
આંસુઓનાં હરણાં

ધારવાનો એક ધારો છે

અચકો મચકો કારેલી
વાત અમે એક ધારેલી

ધારો કે એક રાજા છે
રાજાને એક રાણી છે

રાણીની આંખે પાણી છે
આંખ પાણીથી ભીંજાયેલી

અચકો મચકો કારેલી
ધારવાનો એક ધારો છે

ને શબ્દોનો ફુવારો છે
મહેલ, મકાન ને હવેલી

અચકો મચકો કારેલી

કવિશ્રી:- સુરેશ દલાલ

                                        ૐ નમઃ શિવાય