માણસની પઝલ

                   આજે ભાદરવા સુદ બીજ

આજનો સુવિચાર:- પથ્થરપણું વચમાં લાવ્યા વગર મૂર્તિને પ્રણામ કરીએ તેને દર્શન કહેવાય.

હેલ્થ ટીપ્સ:- ગુલાબના રસનાં ટીપાં નાકમાં પાડવાથી ગરમીનો અને માથાનો દુઃખાવો મટે છે.

માણસની પઝલ

[ સંબંધના સમીકરણની કવિતા ]

તું
  +
  યાદ= આંસુ તો અબ્ધિ
  +
  ભરતી=આજ

ગઈકાલ= સંબંધોનું ખંડેર
  +
  કુંવારા અરમાનો
  _

આપણે=ફાફડાથોર

x

ઝાંઝવા = પીગળતું રણ

અને

આંસુનો અબ્ધિ + સંબંધોનું ખંડેર + પીગળતું રણ =

હું + હું + હું ?

                          —- અનિલ રાવળ

                                ૐ નમઃ શિવાય