મારા સાથિયાનો ત્રીજો ખૂણો – જીષા

જીષા

[rockyou id=88012123&w=426&h=320] 

[odeo=http://odeo.com/audio/17144643/view]

દાદી                               દાદા

                                                    

                                                      ૐ નમઃ શિવાય

11 comments on “મારા સાથિયાનો ત્રીજો ખૂણો – જીષા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s