હે પ્રભુ !

                              કારતક વદ અમાસ

આજનો સુવિચાર:- માતાની ગમે તેટલી ઉંમર હોય તો પણ દીકરાના જીવન ઉપરનો તેનો મંગળ પ્રભાવ કદી પૂરો થતો નથી. —- ફાધર વાલેસ

હેલ્થ ટીપ્સ:- દાંતનો દુઃખાવો થતો હોય ત્યારે વજ્રદંતીનાં ચારપાંચ પાંદડા ચાવવાથી દુઃખાવો મટી જશે.

હે પ્રભુ !

આ રહ્યું તારું પુણ્ય, આ રહ્યું તારું પાપ;
બન્ને લઈ લે અને મને કેવળ
તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ.

આ રહ્યું તારું જ્ઞાન, આ રહ્યું તારું અજ્ઞાન;
બંન્ને લઈ લે અને મને કેવળ
તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ.

આ રહી તારી પવિત્રતા અને આ રહી તારી અપવિત્રતા;
બન્ને લઈ લે અને મને કેવળ
તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ.

આ રહ્યો તારો ધર્મ અને આ રહ્યો તારો અધર્મ;
બન્ને લઈ લે અને મને કેવળ
તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ.

રામકૃષ્ણ પરમહંસ

                                              ૐ નમઃ શિવાય