આંસુ વહ્યા કરે

                                     આજે માગશર વદ દસમ

આજનો સુવિચાર:- કોઈનો સ્નેહ ક્યારે ય ઓછો નથી હોતો, આપણી અપેક્ષાઓ જ વધારે હોય છે. — હરીંદ્ર દવે

હેલ્થ ટીપ્સ:- વધું પડતું નહાવાનું ગરમ પાણી ત્વચાનો ભેજ સૂકવી નાખે છે. નહાવાના પાણીમાં બે ટીપા મધ નાખવાથી ત્વચા કોમળ રહે છે.

આંસુ વહ્યા કરે

આવું બધું તો થયા કરે,
લાગણીઓને ધક્કો પહોંચેં,
દડદડ આસું વહ્યા કરે.

આસપાસના બાજ પક્ષીઓ શમણાંઓને પીંખે
દરિયા કેરી લહેર પછી તો રેતીના ઘર વીંખે.

ભ્રમણા જેવાં મોજાઓની,
આવનજાવન રહ્યા કરે,
આવું બધું તો થયા કરે.

વળી કદીક તો નસીબ અચાનક મારે એવા ફટકા,
આશાઓ પળભરમાં તૂટે, ઈચ્છાઓના કટકા !

હોઠ ઉપર તો મૌન ધરીને,
હૈયું બધું સહ્યા કરે,
આવું બધું તો થયા કરે.

આશા પુરોહિત

                                          ૐ નમઃ શિવાય