આજનો S.M.S.

                              આજે માગશર વદ બારસ

આજનો સુવિચાર:- ભાષા એ એવું નગર છે જેને બાંધવામાં દરેક જણે ઈંટનો ફાળો આપેલો છે.

હેલ્થ ટીપ્સ:- છાતીનાં દરદ, માથાના દુઃખાવા, પિત્ત તેમજ કંઠ શુદ્ધિ માટે દાડમ ઉત્તમ છે.

આજનો S.M.S.

 સ્વર્ગ ક્યારે?

તમારી પાસે જર્મન કાર હોય,
અમેરિકન પગાર હોય,
ચાઈનીઝ ફૂડ હોય અને
ભારતીય પત્ની હોય.

અને

નર્ક ક્યારે?

તમારી પાસે ચાઈનીઝ કાર હોય,
જર્મન ફૂડ હોય,
અમેરિકન પત્ની હોય અને
ભારતીય ધોરણનો પગાર હોય !

                            ૐ નમઃ શિવાય