મોટા બાળકોનાં નાના ઉખાણાં

આજે ચૈત્ર સુદ તેરસ

આજનો સુવિચાર:- બધા સાથે સૌજન્ય રાખો, ઘણા સાથે સલામનો વ્યહવાર રાખો, થોડાક સાથે હળવા-મળવાનું રાખો પરંતુ મિત્રતા તો એક સાથે રાખો.

 

હેલ્થ ટીપ્સ:- એક ચમચી કાંદાનો રસ એક ચમચી આદુનો રસ બે ચમચી મધસાથે ભેળવીને પીવાથી ઉધરસ પર રાહત રહેશે.

 

મોટા બાળકોના નાના

ઉખાણા

નામ બારણા સંગે આવે
હવાઉજાસ ઘરમાં લાવે
ઋતુઓ સામે રક્ષણ આપે
કોઈને તેના વિના ના ફાવે

 

એ પૈસા, દરદાગીના રક્ષે
કપડાં સારાં સૌ
તથા મૂકે તાળું મારી સુખથી સૂએ
લોકો ઘરમાં અચૂક વસાવે

 

ચાર પાયા પર ઉપર આડી છત
કરો તેના ઉપર બસ લખ લખ લખ

 

ટન ટન બસ નાદ કરે
ઘડિયાળ જોઈ સાદ કરે
સ્કૂલ નિશાળે એ લટકે
રણકે તો બાળકો છટકે

 

ચારે બાજુ વૃક્ષોથી ઘેરાયો
પથરાયું મુજ પર ઘાસ
પશુ પક્ષીનું ઘર હું છું
મને ઓળખો હું કોણ છું?

 

ઈંટ ઉપર ઈંટ રાખી,
બને એક દિવાલ
આપે સૌને છાંયો
સુખી રહે સૌ અપાર.

 

તા.ક. બાળકોની મદદથી જવાબ આપવા.

 

                                        ૐ નમઃ શિવાય