મિચ્છા મિ દુક્કડમ

                          આજે ભાદરવા સુદ સાતમ

આજનો સુવિચાર:- ભોગ ભોગવવોમાં કંઈ ખોટું નથી પણ તેમાં રમમાણ રહી તેનું ચિંતન કરવું અયોગ્ય છે.
 

હેલ્થ ટીપ:- ગૂમડા ઉપર માખણ લગાડી રૂનો પાટો બાંધી રાખવાથી ગૂમડું ફાટી જશે.

 

મિચ્છા મિ દુક્ક્ડમ

 

ભૂલસ સે કોઈ
ભૂલ હુઈ હો તો
ભૂલ સમજ કે,
ભૂલ જાના,
ભૂલાના સિર્ફ
ભૂલ કો ભૂલ કર ભી
ભૂલ મત જાના
હમકો,

મિચ્છા મિ દુક્કડમ

*********************

સુધારી લેવા જેવી છે,
પોતાની ભૂલ,
ભૂલી જવા જેવી છે,
બીજાની ભૂલ,
આટલું માનવી કરે કબૂલ તો
હરરોજ દિલમાં ઊગે
સુખનાં ફૂલ

મિચ્છા મિ દુક્કડમ

 

                               જય જિનેંદ્ર