22મી ડિસેમ્બર

                               આજે માગશર વદ એકાદશી

આજનો સુવિચાર:- સારું પુસ્તક એ છે જેને આશા સાથે ખોલી શકાય અને સંતોષ સાથે બંધ કરી શકાય.

હેલ્થ ટીપ:- લોક આયુર્વેદ- મૂળો, મોગરી અને દહીં
                                               બપોર પછી કદી નહિં.

short day and long night

short day and long night

 

        આજે 22મી ડિસેમ્બર, વર્ષનો સૌથી ટૂંકો દિવસ અને વર્ષની સૌથી લાંબી રાત્રિ.
  બ્રહ્માંડમાં સૂર્યની આસપાસ ફરી રહેલી આપણી પૃથ્વીનું આ અવનવું વૈજ્ઞાનિક સત્ય છે. પૃથ્વીપોતાની ધરી પર કલાકના એક હજાર માઈલની ઝડપથી ગતિ કરે છે અને સૂર્યની આસપાસ સેકંડના 20 માઈલની ઝડપથી ગતિ કરે છે. સૂર્યના પોતાના ગ્રહો, ઉપગ્રહો, ચન્દ્રો અને ધૂમકેતુઓના બનેલા પરિવારને લઈને આકાશગંગા નામના તારાવિશ્વના કેન્દ્રની આસપાસ એક સેકંડના 170 માઈલની ઝડપથી ગતિ કરે છે. પૃથ્વી પરિભ્રમણ કરતા સમયે પોતાની ધરીને એક જ દિશામાં નમેલી રાખીને સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. આથી પૃત્વીના બન્ને ગોળાર્ધ વારાફર્તી સૂર્ય તરફ રહે છે. આથી રાતદિવસ લાંબા ટૂંકા થાય છે. પૃથ્વીનો જે ગોળાર્ધ સૂર્ય તરફ નમેલો હોય છે તે ગોળાર્ધ વધુ સમય માટે પ્રકાશમાં રહે છે. આથી ત્યાં દિવસ લાંબો અને રાત ટૂંકી હોય છે. એથી તદન વિરુદ્ધ પૃથ્વીનો જે ગોળાર્ધ સૂર્યની વિરુદ્ધનો હોય છે તે ગોળાર્ધ ઓછા સમય માટે સૂર્યપ્રકાશમાં રહે છે. આથી ત્યાં દિવસ ટૂંકો અને રાત્રિ લાંબી હોય છે.

    આજે 22મી ડિસેમ્બરના દિવસે પૃથ્વીનો ઉત્તર ગોળાર્ધ સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે, તેથી આજે વર્ષનો ટૂંકામાં ટૂંકો દિવસ અને વર્ષની લાંબામાં લાંબી રાત્રિ છે.

     આજે યહુદી તહેવાર હાનુકાહ, સમર્પણનો દિવસ છે. અનિષ્ટ પરના ઈષ્ટના વિજયની ખૂશાલીમાં આજનો તહેવાર યહુદી પ્રજા ઉજવે છે.

                        

                                   ૐ નમઃ શિવાય