ચોરી ચોરી માખન ખાઈ ગયો રે

                             આજે પોષ સુદ નોમ

આજનો સુવિચાર:- સારા અગર નરસા કરમનું, ભાથું સાથે લઈ જશે 
                                    સમર્યા હશે જો પ્રભુને તો, બેડો પાર થઈ જશે.

હેલ્થ ટીપ :- લીંબુના શરબતમાં થોડું ગ્લુકોઝ અને થોડું મીઠું ભેળવીને પીવાથી લો બી.પી.માં તરત રાહત રહેશે.

સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો

સ્વર:- ફાલ્ગુની પાઠક

ચોરી ચોરી માખન ખાઈ ગયો રે
વો તો છોરો ગોવાલકો -[2]

મૈંને ઉસે પુછાકે નામ તેરા ક્યા હૈ?
કિસન કન્હૈયા બતાઈ ગયો રે
વો તો છોરો ગોવાલકો
— ચોરી ચોરી

મૈને ઉસે પૂછા કી ગાઁવ તેરા ક્યા હૈ?
ગોકુલ મથુરા બતાઈ ગયો રે
વો તો છોરો ગોવાલકો
— ચોરી ચોરી

મૈને ઉસે પૂછા માબાપ તેરા કૌન હૈ?
નંદ જશોદા બતાઈ ગયો રે
વો તો છોરો ગોવાલકો
— ચોરી ચોરી

મૈંને ઉસે પૂછા કી ખાના તેરા ક્યા હૈ?
માખન મીસરી બતાઈ ગયો રે
વોતો છોરો ગોવાલકો
— ચોરી ચોરી

મૈંને ઉસે પૂછા શ્રીંગાર તેરા ક્યા હૈ?
મોતીયનકી માલા બતાઈ ગયો રે
વો તો છોરો ગોવાલકો
— ચોરી ચોરી

મૈંને ઉસે પૂછાકી કામ તેરા ક્યા હૈ?
ગૈંયા ચરાના બતાઈ ગયો રે
વો તો છોરો ગોવાલકો
— ચોરી ચોરી

મૈંને ઉસે પૂછા કી પ્યારી તેરી કૌન હૈ?
રાધારાનીજી બતાઈ ગયો રે
વો તો છોરો ગોવાલ કો
— ચોરી ચોરી

ૐ નમઃ શિવાય