પાવર વૉકિંગ

                                 આજે પોષ સુદ ચૌદસ

આજનો સુવિચાર:- સંતોષનું ફળ કડવું હોય છે પણ ફળ મીઠાં હોય છે.

હેલ્થ ટીપ :- શિકાગોમાં આવેલી યુનિર્વસિટીના સંશોધનકારોએ સંશોધન કરતા જણાવે છે કે કાળી ચામાં રહેલા પોલીફેનોલ્સ નામનો કમ્પાઉંડ દાંતને ધોળા રાખે છે.

                                                             ‘પાવર વૉકિંગ’

પાવર વૉકિંગ

પાવર વૉકિંગ

 

 

આજકાલ ‘પાવર વોકિંગ’ અને ‘પાવર યોગનું ચલણ ચાલે છે.

 

       જોગિંગ અને વૉકિંગની વ્યાયામ પદ્ધતિઓમાં હવે વધુ એક પાવર વૉકિંગનો ઉમેરો થયો છે.

        નિષ્ણાતો પાવર વૉકિંગને વધુ લાભદાયક ગણે છે અને જોગિંગ કરનારાઓને ‘પાવર વૉકિંગ’ સલાહ આપે છે. સામાન્ય રીતે પાવર વૉકિંગ એટલે કલાકના 7 થી 9 કિ.મી.ની ઝડપે તાલબદ્ધ ચાલવું.

       જોગિંગ કરતા ‘પાવર વૉકિંગ’માં ચરબી વધુ વપરાય છે અને પગનાં સાંધાઓ માટે વધુ સલામત છે. પાવર વૉકિંગ દરમિયાન એક પગ સતત જમીન પર રહેવો જોઈએ અને ચાલતી વખતે અંગુઠાથી એડી સુધીની ક્રમબદ્ધ કુદરતી પ્રક્રિયા જળવાવી જોઈએ.

         પગ 26 હાડકા, 56 લિગામેંટ અને 38 38 સ્નાયુઓનો બનેલો પુલ આકારનો અંગ છે. પાવર વૉકિંગ વખતે 10 ફૂટ દૂર સુધી નજર રહે તે રીતે માથુ ઉંચું રાખવું અને બન્ને હાથ કોણીએથી 90 અંશ વળેલા રહે તે રીતે પગલાના તાલમાં વારાફરતી હલાવવા.

         પાવર વૉકિંગ વખતે સંગીતની ધૂન વાગતી હોય તો વધુ સરળ બને છે. પાવર વૉકિંગ એક પ્રકારની યોગિક ક્રિયા હોવાનું નિષ્ણાતો જણાવે છે.

                                                                                                                               —- સંકલિત

 

                                                    ૐ નમઃ શિવાય