આજનો સુવિચાર

                 આજે મહા સુદ એકાદશી [દ્વાદશીનો ક્ષય]

                                આજનો સુવિચાર

                                
                             ‘નાનું’ કાંઈ જ નથી
             નાનકડા બીજમાંથી વૃક્ષ પ્રગટે છે
અત્તરના એક જ ટીપામાંથી ઓરડો સુવાસિત બને છે
    વિષના એક જ ટીપાથી જીવન સમાપ્ત થાય છે
એક જ કટુ વચનથી મીઠા સંબંધો પર પૂર્ણવિરામ આવી જાય છે
   પ્રીતના એક જ પોસ્ટકાર્ડથી પ્રભુ મનમંદિરમાં પધારે છે
        આશાના એક જ તાંતણે દુઃખોની વણઝાર આવે છે
                   તો આ જગતમાં નાનું શું છે ??????

               
                       ૐ નમઃ શિવાય