સૂર્યદેવ સ્તુતિ

                        આજે મહા વદ બીજ

આજનો સુવિચાર:- જીવનનું સાચું સુખ આત્મસંતોષમાં સમાયેલું છે.

હેલ્થ ટીપ :- લસણના વપરાશથી વીર્યબળમાં વધારો થાય છે, ફેફસાના જખમમાં રાહત રહે છે તેમજ પથરીમાં રાહત મળે છે.

સૂર્યદેવો નમઃ

સૂર્યદેવો નમઃ

સૂર્યદેવની સ્તુતિ

આદિદેવ નમસ્તુભ્યમ પ્રસિદ્ધ મમઃ ભાસ્કરમ
દિવાકરમ નમસ્તુભ્યમ પ્રભાકરમ નમોસ્તુતે
ઉર્ષા શિર્ષા દ્રષ્ટયા મનસા વચસા તથા
પદાભ્યાસ કરાભ્યાસ જાનુભ્યાસ એતદંડ લક્ષણમ
જન્માંતર સહસ્ત્રેષુ દારેદ્રયમ નોપ જાયતે

સૂર્ય ગાયત્રી

ૐ નમો ભગવતે સૂર્યાય નમો

સૂર્યાય નમો ૐ મિત્રાય નમો
સૂર્યાય નમો ૐ રવયે નમો
ૐ નમો ભગવતે સૂર્યાય નમો

સૂર્યાય નમો ૐ ભાનવે નમો
સૂર્યાય નમો ૐ ખગાય નમો
ૐ નમો ભગવતે સૂર્યાય નમો

સૂર્યાય નમો ૐ દિવાકરાય નમો
સૂર્યાય નમો ૐ પૂષ્ણે નમો
ૐ નમો ભગવતે સૂર્યાય નમો

સૂર્યાય નમો ૐ મારીચાય નમો
સૂર્યાય નમો ૐ આદીત્યાય નમો
ૐ નમો ભગવતે સૂર્યાય નમો

સૂર્યાય નમો ૐ સાવિત્રાય નમો
સૂર્યાય નમો ૐ પ્રભાકરાય નમો
ૐ નમો ભગવતે સૂર્યાય નમો

સૂર્યાય નમો ૐ ભાસ્કરાય નમો
સૂર્યાય નમો ૐ હિરણ્યગર્ભાય નમો
ૐ નમો ભગવતે સૂર્યાય નમો

                ૐ નમઃ શિવાય