આપણી જાતને ઓળખીએ

                                આજે મહા વદ આઠમ

આજનો સુવિચાર :- પોષકના સ્વાંગમાં શોષણ કરે તે પુતના વૃત્તિ કહેવાય. – મોરારીબાપુ

હેલ્થ ટીપ :- નાગરવેલનાં પાનમાં બે રતીભર ફૂલાવેલી ફટકડી ખાવાથી કફનું પ્રમાણ ઘટે છે અને દમમાં રાહત રહે છે.

                                  આપણી જાતને ઓળખીએ

                     મોટા ભાગે આપણે સંપૂર્ણ પારદર્શક છીએ

આપણું મન                                            આપણા ચહેરા ઉપર વંચાય છે.

આપણો સ્વભાવ                                    આપણી આંખમાં દેખાય છે.

આપણી શક્તિ                                      આપણી ચાલમાં છતી થાય છે.

આપણું જ્ઞાન                                        આપણી ભાષામાં પ્રગટ થાય છે.

આપણી ઈચ્છા                                    કાર્યની પસંદગીથી બહાર પડે છે.

આપણા સંસ્કાર                                    આપણા વ્યહવારથી સમજાય છે.

આપણી લાગણીઓ                             સંબંધોમાં છલકાતી હોય છે.

આપણી સમજ અને ડહાપણ            આપણા નિર્ણયો બતાવે છે.

આ અને આવા કેટલાય લક્ષણો આપણા આંતરિક વ્યક્તિત્વને બીજાઓ સમક્ષ પ્રગટ કરે છે.
                                                                                                                            — સંકલિત

                                                   ૐ નમઃ શિવાય