ચોથા વર્ષના મંગળ પ્રવેશ નિમિત્તે

                                   આજે શ્રાવણ સુદ પાંચમ

 

આજે મેઘધનુષના ચોથા વર્ષના મગળ પ્રવેશ નિમિત્તે મારી ૨૦૦૯ની કૈલાસ યાત્રાના સંભારણાની રજુઆત કરૂ છું.

અમારી યાત્રામાં રાચીથી પધારેલા સ્વામી શ્રી કૃષ્ણાનંદજીએ લીધેલા ફોટોગ્રાફ સહિત લખાણ પણ તેમનું જ છે.

મેઘધનુષ તરફથી સ્વામીજીનો ખૂબ આભાર.

The sweet memories of the yatra are still overwhelming my consciousness.
From

Swami Shree Krishnanandaji

Himalayan Panoramas as seen from Tibet

In June this year I had the privilege of travelling 900 kms by road from Kathmandu to Mt Kailash on the Tibetan side of the Himalayas. This travel took four days and I was very fortunate in many ways, such as to have the best of weathers all along, and to have a driver who would patiently stop the vehicle for me to take photos whenever I wanted, although we were a part of 101 pilgrims travelling together in a convoy of 26 vehicles!! Here is a glimpse of some of the most magnificent scenes that I got to see.

image001[1]

This mountain was glowing in the early morning sun.

image002[1]

The mountain range with snow contrasted beautifully against the barren hills and desert which had their own colours.

image003[1]

 

This peak on the left of this range is over 26000’ above the sea and is called “Shisha Pangma”. This same range takes on a different appearance as we go forward and closer as seen below.

image004[1]

 

image005[1]

This lake Pugotzu, at an elevation of about 16000’ above the sea.

image006[1]

This is another lake which was perfectly still, reflecting the colourful mountains behind!!

image007[1]

Many of these lakes are of saltish water. Only Mansarovar has sweet water.

image008[1]

The mountain on the lest is called Gurla Mahandhata, whose snowmelt feeds the Mansarovar seen on the right.

image009[1]

This breathtaking scene emerges as our car climbed over a ridge and then started travelling down into a at the base of this range.

My heart overflows with gratitude to Lord Shiva and our Great Gurus for this very special blessing They bestowed on me.

 

                                             ૐ નમઃ શિવાય