રાધાઅષ્ટમી

                    આજે ભાદરવા સુદ આઠમ [રાધાષ્ટમી]

આજનો સુવિચાર:- જ્યારે મળવા લાગે છે ત્યારે વધુ મેળવવાનો લોભ જાગે છે.

images[4]

રાધા માધવકી બન જાયે

મીત વહી જો બિના બુલાયે
મનમેં આયે ફિર નહીં જાયે

ગીત વહી જો અનજાનેમેં
બાર બાર મુખસે દોહરાયે

હીત વહી જો અપનેપનસે
સત્ય જીવનકા પથ દિખલાયે

પ્રીત વહી જો પાગલપન દે
પ્રાણોંમેં પીડા ભર જાયે

રીત યહી હૈ જીનકી ઈક
જિંદગી હી બંદગી બન જાયે

જીત યહી હૈ ‘શ્રાવણી’ તૂ ભી
રાધા માધવકી બન જાયે

કવિયિત્રી:- ગોસ્વામી ઈન્દિરાબેટીજી

                                        ૐ નમઃ શિવાય