આજનો સુવિચાર

                                       આજે પોષ સુદ એકમ

                                           આજનો સુવિચાર

         જેઓ પોતે સંયમિત અને નિયંત્રિત છે તેમણે વ્યર્થમાં વધુ નિયંત્રિત થવું જોઈએ નહીં, જે હાલમાં જ અનિયંત્રિત છે તેને જ નિયંત્રિત કરવું જોઈએ.

                                                                                               — અથર્વવેદ

                                        ૐ નમઃ શિવાય