ગાયત્રી મંત્ર

                       આજે ચૈત્ર સુદ આઠમ [માતાજીનો હવન]

આજનો સુવિચાર:- કોઈપણ ચીજ સારી અથવા ખરાબ નથી, વિચાર જ તેને સારી કે ખરાબ બનાવે છે.   — શેક્સપિયર

ગાયત્રી મંત્ર

ૐ ભૂભુર્વસ્વઃ તસ્ય વિતુવર્ણ્યમ્
ભર્ગો દેવસ્ય ધિમહી ધીયો યોનઃ પ્રચોદયાત

 તુને હમેં ઉત્પન્ન કિયા પાવન કર રહા હૈ તુ
તુજસે હી પાતે જ્ઞાન હમ, દુઃખિયોંકે કષ્ટ હરતા તુ
                                                  — ૐ ભૂભુર્વસ્વઃ

તેરા મહાન તેજ હૈ છાયા હુઆ સભી સ્થાન તું
સૃષ્ટિકી વસ્તુ વસ્તુમેં તુ હો રહા હૈ વિદ્યમા
                                            — ૐ ભૂભુર્વસ્વઃ

તુજસે હી પાતે પ્રાણ હમ માંગતે તેરી હી દયા
ઈશ્વર હમારી બુદ્ધિકો શ્રેષ્ઠ માર્ગ પર તું ચલા
                                             — ૐ ભૂભુવર્વસ્વઃ

જય માતાજી