કબીર ભજન

                           આજે જેઠ સુદ પૂનમ [વડ સાવિત્રી, કબીર જયંતી]

આજનો સુવિચાર:- મિત્રતા ધીરજથી કરો, પણ કર્યા પછી અચળ અને દ્રઢ બનીને નિભાવો.

સંત કબીર

ગુરુ બિના કૌન બતાવે બાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

ભ્રાંતિકી પહાડી નદિયા બિચ મોહ
અહંકારકી લાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

કામ ક્રોધ દો પરબત ઠાડે
લોભ મોહ સંઘાત
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

મદ મત્સરકા મેહા બરસે
માયા પવન બહે ડાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો
ક્યોં તરના યે ઘાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

‘કબીર’

ૐ નમઃ શિવાય