જીવનને વિરાટ બનાવો…..

                                      આજે જેઠ વદ ત્રીજ

આજનો સુવિચાર:- વ્યહવાર નથી બદલાતો, સંજોગ બદલાય છે. 
                                 માણસ નથી બદલાતો, તેનો અભિગમ બદલાય છે
                                 કોઈ ભીડની વચ્ચે જ્યારે કોઈની ખોટ વરતાય છે
                                 ત્યારે સંબંધની કિંમત સમજાય છે.

                                  જીવનને વિરાટ બનાવો…..

 
અકબરે એક વખત બિરબલને કહ્યું કે આ મારી લીટીને કાપકૂપ્યા વગર નાની બનાવી દો. સૌને વિચાર આવ્યો કે આ શક્ય નથ્ઈ. લીટીને ભૂંસ્યા વગર નાની કરાય જ કેમ? પણ બિરબલે નાની લીટીની પાસે બીજી નવી મોટી લીટી દોરી જેથી અકબરની દોરેલી લીટી આપોઆપ નાની દેખાવા લાગી.

આપણે જીવનમાં આનો બોધપાઠ લેવા જેવો છે. બીજાને નાના બનાવવાનું છોડી આપણે વિરાટ, મોટા બનવા મથવું જોઈએ. જો તમે બીજાને નાના બનાવવામાં રચ્યા પચ્યા રહેશો તો મોટા ક્યારે થશો? દુર્ગુણવાળા માણસને દુર્ગુણી ન કહો, માત્ર તમે વધુ સદગુણી બનો.. લોકો એ દુર્ગુણ અને સદગુણનો ભેદ બરાબર સમજી શકવાના છે; એને કાંઈ કહેવા જવાની જરૂર નથી. બીજાની નાનપ ન જુઓ; તમારું જીવન વિરાટ બનાવો.

                                                                                     — સૌજન્ય:- જન્મભૂમિ

                                            ૐ નમઃ શિવાય