વાતોડિયો કાચબો

                                             આજે પોષ સુદ નોમ

                                                      વાતોડિયો કાચબો

 

                                                         ૐ નમઃ શિવાય