પેન્સિલ અને રબરનો સંવાદ

આજે પોષ વદ બારસ


[અમેરિકા સ્થિત મારા ભાભી
 શ્રીમતી અજિતાબેન શાહે આ ઈ મેઈલ મોકલ્યા બદલ આભાર.]પેન્સિલ અને રબરનો સંવાદ


Pencil:   I’m sorry….

Eraser:   For what? You didn’t do anything wrong.

Pencil:      I’m sorry cos you get hurt bcos of me. Whenever I made a mistake, you’re always there to erase it. But as you make my mistakes vanish, you lose a part of yourself. You get smaller and smaller each time.

Eraser:     That’s true. But I don’t really mind. You see, I was made to do this. I was made to help you whenever you do something wrong. Even though one day, I know I’ll be gone and you’ll replace me with a new one, I’m actually happy with my job. So please, stop worrying. I hate seeing you sad.

I found this conversation between the pencil and the eraser very inspirational. Parents are like the eraser whereas their children are the pencil. They’re always there for their children, cleaning up their mistakes. Sometimes along the way… they get hurt, and become smaller (older, and eventually pass on). Though their children will eventually find someone new (spouse), but parents are still happy with what they do for their children, and will always hate seeing their precious ones worrying, or sad.

This is for all parents out there…..

ૐ નમઃ શિવાય

4 comments on “પેન્સિલ અને રબરનો સંવાદ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s