આજનો સુવિચાર

                                               આજે ફાગણ વદ ચોથ

આજનો સુવિચાર:- કળાનું ધ્યેય પ્રકૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું છે, તેની નકલ નહીં.
                                                                                 — મહાદેવી વર્મા