આજનો સુવિચાર

                          આજે ફાગણ વદ પાંચમ [છઠનો ક્ષય]

 

આજનો સુવિચાર:- જેને પોતાના દોષ જોવા છે, સામાના દોષ જોવા નથી, તેનું આ  જગતમાં કોઈ નામ લેનાર નથી.

                પોતાનો નાનામાં નાનો દોષ દેખાય, એનું નામ જાગૃતિ.

                                                                                             — દાદા ભગવાન

 

 

                                                ૐ નમઃ શિવાય