આજનો સુવિચાર

                                        આજે ચૈત્ર સુદ એકાદશી

                                               આજનો સુવિચાર

જે ધર્મ મનુષ્યને સરળ કરી નાંખે તે ઊંચામાં ઊંચો ધર્મ.

ધર્મઁમાં પૈસાનો વ્યવહાર બંધ થઈ જશે ત્યારે ધર્મ શોભા આપશે.

જેટલું માલિકીપણું તેટલો બોજો.

સમજણથી મોક્ષ, અણસમજથી બંધન.

ઉપાય માત્ર કર્મ બંધાવે.

                               
     — દાદા ભગવાન

                                               ૐ નમઃ શિવાય

આજનો સુવિચાર

                                      આજે ફાગણ વદ ચૌદસ

                                     
                                       આજનો સુવિચાર

                        દાન એટલે કોઈપણ જીવને સુખ આપવું.
                                મનુષ્ય હોય કે પ્રાણી હોય,
                         તેમને સુખ આપવું, એનું નામ દાન
                                          અને
                      બીજા બધાંને સુખ આપ્યું એટલે એનું
                       ‘રિએક્શન’ આપણને સુખ જ આવે.
                      સુખ આપો તો તરત જ સુખ તમારે
                                   ઘેર બેઠાં આવે !

                                 — દાદા ભગવાન
                                   ૐ નમઃ શિવાય