અચકો મચકો કારેલી

                                  આજે પોષ સુદ એકાદશી [બારસ]

 

અચકો મચકો કારેલી

તમે કીયા તે ગામના ગોરીડાં ? — અચકો મચકો…
અમે ગોંડલ ગામનાં ગોરીડાં. — અચકો મચકો…

તમે કેટલા ભાઈકુંવારા રાજ ? — અચકો મચકો…
અમે છએ ભાઈ કુંવારા રાજ. — અચકો મચકો…

તમને કઈ કઈ ગોરી ગમશે રાજ ? — અચકો મચકો…
અમને [ફલાણી] ગોરી ગમશે રાજ — અચકો મચકો…

અમને સૂંડલી ઘરેણાં જોઈશે રાજ — અચકો મચકો…
અમે ઢગલો ઘરેણાં દઈશું રાજ –અચકો મચકો”’

અમને બાવન પટોળાં જોઈશે રાજ — અચકો મચકો…
અમે બસો પટોળાં દઈશું રાજ … અચકો મચકો…

 

                                      ૐ નમઃ શિવાય