ના કહો તો નહીં

                                       આજે મહા સુદ ચોથ

ના કહો તો નહીં

તમે કહો તો હો જો
ના કહો તો નહીં
અમે તમારે કોરે
કાગળ કરી દઈએ સહી.

તમે કહો કે ચાલવું છે,
તો રસ્તો થઈને ખૂલશું
તમે કહો કે ભૂલવું છે,
તો યાદ કરીને ભૂલશું.

મીરાંની મટુકીમાં માધવ;
હોય ના બીજું કંઈ
તમે કહો તો હા અને
જો ના કહો તો નહીં.

તમે કહો કે બોલો,
તો હોઠ ઉપર છે તાળાં
ભીતરમાં તો ભલે થતી રહે,
નામ તણી જપ માળા.

તમે કહો કે સાથ રહો
તો અમે જઈશું રહી,
તમે કહો તો હા અને
જો ના કહો તો નહીં

સુરેશ દલાલ

                                                          ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

2 comments on “ના કહો તો નહીં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s