શાયરી

                                             આજે ભાદરવા વદ એકાદશી

 

શાયરી

 

લોકો માટે તમે સારા જ છો, જ્યાં સુધી તમે તેમની અપેક્ષા પૂર્ણ કરો છો
લોકો બધા જ સારા છે, જ્યાં સુધી તમે તેમની પાસે અપેક્ષા ના રાખો

 

હંમેશા મજાકમાં થોડી સચ્ચાઈ હોય છે, પૂછવામાં પણ કંઈક મતલબ હોય છે
બેખબરને પણ થોડી ખબર હોય છે અને આઈ ડોન્ટકેર એમાં પણ થોડી કેર હોય છે

 

વેદના સમજી શકો તો આંખ ભીની થાય છે,
પારકી પીડા કદી હૈયાને સ્પર્શી જાય છે

 

નથી મેળવાતી ખુશી સંપત્તિથી, આ મોજા રડીને કહે છે જગતને
ભીતરમાં જ મોતી ભર્યા છે છતાંયે, સમંદરના જીવન ખારા થઈ ગયા છે

 

પથ્થર પણ પોલા હશે કોને ખબર, લોકો પણ બેવફા હશે કોને ખબર
રડશે મારા મૃત્યુ પછી કેટલાય લોકો, એમાં કોના આંસુ ખોટા હશે કોને ખબર

 

ૐ નમઃ શિવાય