ખિસકોલી રમતી

sqirrel

 

 

ખિસકોલી રમતી

 

પાદરની રેતીમાં ખિસકોલી રમતી
રેતીમાં ઊંઘતી,
રેતીને સૂંઘતી,
રેતીમાંદોડતી,
રેતીને ખોદતી.

રેતીમાં રેત થઈ ખિસકોલી રમતી
દાણો એ લાવતી,
પગમાં ભરાવતી
દાણો કરકોલતી,
ધીમેથી બોલતી.

રેતીમાં રેત થઈ ખિસકોલી જમતી
આંધી ત્યાં આવતી,
ગરમાવો લાવતી,
રેતી જ્યાં વાગતી,
ખિસકોલી ભાગતી
રેતીમાં રેત થઈ ખિસકોલી ગમતી

 

                                                     -કવિ શ્રી નટવર પટેલ

 

ૐ નમઃ શિવાય