થોડું અજમાવી જુઓ

થોડું અજમાવી જુઓ

 

*      મૂળાનું શાક બનાવતાં પહેલાં મસાલો ન નાખવો. શાકને પહેલાં વઘારીને થોડીવાર ચઢવા દઈ મસાલો નાખવાથી શાકનો સ્વાદ અને રંગ સરસ   લાગશે.

*     ચણાની દાળ બનાવતી વખતે તેમાં દૂધીની છાલ ઉમેરવાથી તેની સુગંધ તેમજ સ્વાદ વધી જશે.

*     મગની દાળનાં વડા બનાવતી વખતે તેમાં થોડોક ઘઉંનો લોટ અથવા ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી વડા ફૂલી પોચા થશે.

*     લીંબુ, મોસંબી કે પાકી કેરી જેવાં ફળોનો રસ કાઢતાં પહેલાં પાણીમાં પલાડી રાખવાથી તેમાંથી રસ વધારે નીકળશે.

*     બટાટાના પાપડ બનાવતી વખતે તેમાં ચપટી ખાવાના સોડા ભેળવવાથી પાપડ પોચા અને ક્રીસ્પી બનશે.

*     પાપડની બન્ને બાજુ પર ઘી કે તેલ ચોપડી શેકવાથી પાપડનો સ્વાદ તળેલા પાપડ જેવો લાગશે.

*     દૂધ ઉકાળતી વખતે તપેલીની કિનારી પર માખણ લગાડવાથી દૂધ ઉભરાશે નહીં.

*      વાસી માખણમાંની આવતી વાસને દૂર કરવા તેને ખાવાના સોડાવાળા પાણીમાં થોડીવાર સુધી રાખી મુકો.

*      ઘી તેલ મસાલાયુક્ત ભોજન બાદ એલચીનું સેવન ફાયદાકારક નીવડે છે.

*     બ્રેડ કાપવાની છરીને સહેજ ભીની કરવાથી બ્રેડ સરળતાથી કપાય છે.

*     ભાતની સોડમ વધારવા ભાત બની ગયા બાદ તેમાં એક ચમચો શુદ્ધ ઘી ભેળવવું.

*     દાળમાં વધુ મીઠું પડી ગયું હોય તો તેમાં બે બટાટા મૂકવાથી વધારાનું મીઠું ચૂસાઈ જશે.

 

 

ૐ નમઃ શિવાય