જિંદગી

 

 [ આ લેખ શ્રીમતી નીતા કોટેચાએ મોકલ્યા બદલ મેઘધનુષ ખૂબ આભારી છે.]

 

જિંદગી એટલે મૃત્યુના ડરને કાઢીને જીવવાની ક્ષણ

જિંદગી એટલે મૃત્યુનાં દિવસને યાદ કરીને ભલામણ કરવાના દિવસો…

જિંદગી એટલે લોકોનાં હ્રદયમાં પ્રેમ ભરીને જીવવાની ક્ષણ

જિંદગી એટ્લે, ખબર છે કે કોઈ મારી સાથે નથી આવવાનું તોયે બધા પોતાના છે એ વિચારી રાજી થવાની ક્ષણ

જિંદગી એટલે એક એક પળમાં એક એક જિંદગી જીવવાનો આનંદ

જિંદગી એટલે લોકોને હાથતળી દઈને મૃત્યુ તરફ જવાની ક્ષણ

જિંદગી એટલે એક એક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવાની ક્ષણ

 

નીતા કોટેચા   ઉર્ફ   ‘નિત્યા’

 

 

ૐ નમઃ શિવાય