કાનાએ વેરણ એ વાંસળી વગાડી

આજે ગુરુપૂર્ણિમાની સૌને શુભેચ્છાઓ

 

કાનાની વાંસળીમં શ્વાસભરી રાધાએ
વેરણ એ વાંસળી વગાડેી
વાંસળીએ હૈયાને ડંખ લીલા માર્યા કે
વ્હેરાતી વેદના જગાડી

કાનાની યાદ એવી
કાળજામાં કૂંપળતી
જાણે કે કળીઓની
પાંખડીઓ ઊઘડતી

કૂંપળતી કળીઓની પાંખડીઓ વેરીને.
વેરણ એ વાંસળી વગાડી;
વાંસળીએ હૈયાને ડંખ લીલા માર્યા કે
વ્હેરાતી વેદના જગાડી
કાનાએ વેરણ એ વાંસળી વગાડી

 

અધરો પર   ફરિયાદો
મૂક રહી ફણગાતી
જાણે કે પાંદડીઓ
કાંટાથી કોરાતી

કાંટાથી કોરાતી પાંખડીઓ વેરીને્
“શ્રાવણી”એ વાંસળી વગાડી
વાંસળીએ હૈયાને ડંખ લીલા માર્યા કે
વ્હેરાતી વેદના જગાડી
કાના એ વેરણ એ વાંસળી વગાડી

 

કવિયીત્રીઃ- ગોસ્વામી ઈન્દિરાબેટીજી

 

ૐ નમઃ શિવાય

 

By shivshiva Posted in અવર્ગીકૃત