મારી સાથે જ આવું કેમ?

mother and son

[આ કાવ્ય મોકલાવ્યા બદલ ન્યુઝીલેંડ સ્થિત શ્રી. રૂપેશભાઈ પરીખનો મેઘધનુષ આભારી છે.]

મારી સાથે જ આવું કેમ ?

તે હે બા, મારી સાથે જ આવું કેમ?

તું તો કેહતી “બાપુ બહુ સંભાળ રાખશે”
તો હે બા,હવે એ ઓછાયો જોઈ ડર શીદને લાગે છે ?

બાજુવાળી મીના તો કેહતી “બાપુ તો બહુ વહાલ કરે, રમકડા આપે ”
તો હે બા, આ વહાલ આટલું કુચે કેમ છે ?

યાદ છે તું ગાતી ” ચકી લાવી ચોખાનો દાણો, ચકો લાવ્યો મગ નો દાણો…..”
તો હે બા, આ ચકો જ જો માળો પીંખે તો ?

રોજ કાજળનું ટીપું લગાવી તું કેહતી ” કોઈની નજર ના લાગે”
તો હે બા, આ “કોઈ” માં શું બાપુ ના આવે?

બા, લોકો તો કહે” તારી બા બહુ દૂર ચાલી ગઈ, ભગવાન ઘરે,
તો હે બા, શું તું મને સાથે ના લઇ જાય?

બા હે બા , કેમ તું કઈ સાંભળતી નથી,
મને પણ સાથે લઇ જાને ……….

શ્રી. રૂપેશભાઈ પરીખ

ૐ નમઃ શિવાય