સુવિચાર

*   બે કામ સૌથી અઘરાં છે, માફી માગવી અને માફી આપવી.
*   સુખ મેળવવાની તમન્ના જ પહાડ જેવડાં દુઃખો ઊભા કરે છે.
*   અભિમાની નહીં, સ્વાભિમાની બનો.
*   સંયમની ભાષા સૌથી મીઠી છે.
*   આશા રાખો આકાશને આંબવાની.
*   અહમ અને ફાંદ ના નડે તો જ બે વ્યક્તિઓ ભેટી શકે.
*   ટકવું, અટકવું અને છટકવું આવડે તો ક્યાંય લટકવું ના પડે.
*   દરેક સાથે સમય કાઢતાં શીખો…..
*   જાગો…..કંઈક ગુમાવીને કંઈક શીખશો…
*   દરેક દુઃખ કશુંક શીખવે છે…..
*   કાટ ખાઈને મરવું તેના કતાં ઘસાઈને મરવું સારું….
*   વર્ષની શરુઆત અપેક્ષા સાથે થાય છે; અનુભવ સાથે પૂર્ણ થાય….

 

 

ૐ નમઃ શિવાય