યાદ કે અંજલિ

આજે માગશર વદ અમાવસ્યા

યાદ કે અંજલિ

હીંચકે બેઠો, મોબાઈલે વાત કરતો,
બસ, એક યાદ અપાવી,
ને અશ્રુઓ ડોકાબારીમાંથી છલકાણાં !

આ તે કેવી યાદ, પ્રત્યક્ષ હાજર !
ફાંફા મારૂં, ના કોઈ દેખાણું
આ તે કેવી યાદ કે મુક અંજલિ’
રૂદન કરતું મન, ખોવાયાનો અફસોસ,
ખોટ કોણ પુરશે આજ કરવી શ્રીજીને આજીજી !

માનવીની જીંદગી, ક્યારે પુરી થાય?
એક સ્વપ્ન સમાન બની રહે.
રહી જાય, રહેમ દીલ ને મહેક !

— ચંદ્રકાંત શાહ [ચટાઈ]

                                                      ૐ નમઃ શિવાય