ખિસકોલી રમતી

sqirrel

 

 

ખિસકોલી રમતી

 

પાદરની રેતીમાં ખિસકોલી રમતી
રેતીમાં ઊંઘતી,
રેતીને સૂંઘતી,
રેતીમાંદોડતી,
રેતીને ખોદતી.

રેતીમાં રેત થઈ ખિસકોલી રમતી
દાણો એ લાવતી,
પગમાં ભરાવતી
દાણો કરકોલતી,
ધીમેથી બોલતી.

રેતીમાં રેત થઈ ખિસકોલી જમતી
આંધી ત્યાં આવતી,
ગરમાવો લાવતી,
રેતી જ્યાં વાગતી,
ખિસકોલી ભાગતી
રેતીમાં રેત થઈ ખિસકોલી ગમતી

 

                                                     -કવિ શ્રી નટવર પટેલ

 

ૐ નમઃ શિવાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s