કેટલાક માનવી

                                    આજે જેઠ વદ બારસ

આજનો સુવિચાર:- છેતરવાની કે છીનવવાની ભાવના ખુદ આપણા માટે ઘાતક નીવડે છે.

હેલ્થ ટીપ:- વજન ઘટાડવું છે? સપ્તાહમાં 4 થી 5 વખત 30 થી 40 મિનિટ એરોબિક કસરત કરો.

સળગતો માનવી !

ટ્રેન ને બસમાં લટકતાં માનવી,
વ્હીલની સાથે ગબડતો માનવી !
ન્યાય માટે જે ભટકતો માનવી,
ચોક વચ્ચે એ સળગતો માનવી.

સ્વાર્થની લીલે લપસતો માનવી,
સાંકડા મનથી ઝઘડતો માનવી,
વાણી-વર્તન સાવ નોખા જેમના
શૂળ માફક એ ખટકતો માનવી.

એક શેરીમાં રમી મોટાં થયાં,
એ જ શેરીમાં ઝઘડતો માનવી
બસ ચલણમાં નકલી સિક્કાઓ ઘણાં,
બસ અહીં ખાલી ખખડતો માનવી

માનવીને કોણ સમજી શક્યું છે ?
હરક્ષણે ચહેરા બદલતાં માનવી !

                       — રમેશ પટેલ

કેટલાક માનવી

કેટલાક
માણસોને ઘર નથી,

કેટલાક
માણસો ઘરમાં નથી

કેટલાક
માણસો ઘર માટે નથી

કેટલાક
માણસો માટે ઘર નથી

હું કયો માણસ ગણાઉં ?
માણસ ગણાઉં ?

                  — જયંતીભાઈ નાચી

                                                           ૐ નમઃ શિવાય